Všeobecné obchodné podmienky


Obchodné, dodacie a platobné podmienky poskytovania reklamných služieb a pravidlá pridávania údajov na internetovom portáli kamenarstvo.sk platné od 09.7.2018

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Objednávateľ reklamy (ďalej "Objednávateľ") je fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľ, objednávajúci reklamu na stránkach portálu.
 2. Tieto všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky poskytovania reklamných služieb (ďalej “Obchodné podmienky”) sú záväzné pre všetky objednávky reklamy na internetovom portáli kamenarstvo.sk a na jednotlivých stránkach portálu. Tu ustanovené podmienky je možno meniť len vo forme písomnej zmluvy medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom.
 3. V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na zmluvných podmienkach, ktoré sú odchylné od ustanovení Obchodných podmienok, majú takto osobitne dohodnuté zmluvné podmienky prednosť pred Obchodnými podmienkami a  ustanovenie Obchodných podmienok sa v danom prípade neuplatní.
 4. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na portáli kamenarstvo.sk. Vzťahy medzi Objednáveteľom a Prevádzkovateľom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

II.

Obchodné a dodacie podmienky

 1. Registrácia Objednávateľa na portáli kamenárstvo.sk je bezplatná.
 2. Objednanie reklamy prebieha formou elektronickej objednávky na webovej stránke Prevádzkovateľa. Po vyplnení elektronickej objednávky Objednávateľom, Prevádzkovateľ zašle Objednávateľovi na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa potvrdenie objednávky formou predfaktúry, ktorá obsahuje rekapituláciu objednávky, cenu za objednanú reklamu a všetky údaje potrebné k platbe. Potvrdenie objednávky Prevádzkovateľom formou predfaktúry sa považuje za uzavretie zmluvného vzťahu, záväznú zmluvu, ktorý uzatvára Prevádzkovateľ a Objednávateľ na diaľku, výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.
 3. Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky Objednávateľ dodá Prevádzkovateľovi spolu s objednávkou. Všetky reklamné podklady dodané Objednávateľom musia spĺňať stanovené technické požiadavky Prevádzkovateľa uvedené na objednávkovom formulári.
 4. Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za kvalitu a obsahovú stránku objednávanej reklamy. Obsah podkladov musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to najmä s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a ustanoveniami piatej hlavy druhej časti zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje Prevádzkovateľovi nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku zverejnenia reklamy a porušenia povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, klamlivú reklamu, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, ako aj iných právnych predpisov.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ani za vady reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy dodanej objednávateľom.
 6. Objednávateľ je povinný pri registrácii a pri využívaní portálu kamenarstvo.sk uvádzať pravdivé informácie. Prevádzkovateľ  nezodpovedá za obsah informácií uvedených užívateľom.
 7. Zoradenie zaregistrovaných firiem na portáli kamenarstvo.sk je v abecednom poradí.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnutie reklamných služieb odmietnuť a odstúpiť od zmluvy aj po potvrdení objednávky, najmä ak:
  1. reklama je v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR,
  2. reklama nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok,
  3. reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa,
  4. reklamné podklady nespĺňajú Technické požiadavky.
  5. odmietnutie poskytnutia reklamných služieb, t.j. odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť reklamu alebo poskytovanie reklamných služieb pozastaviť, z nasledujúcich dôvodov:
  1. nezaplatenie vystavenej a splatnej predfaktúry Objednávateľom,
  2. technické prerušenie prevádzky,
  3. vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy,
  4. vyššia moc - neprekonateľná prekážka, neodvratiteľná, resp. neovplyvniteľná udalosť
  5. prevádzkovateľ sa zaväzuje upovedomiť Objednávateľa e-mailom o nezverejnení reklamy alebo o pozastavení reklamných služieb a jeho dôvodoch bez zbytočného odkladu.

III.

Platobné podmienky

 1. Cena za zverejnenie reklamy vyplýva z cenníka služieb uvedeného na objednávkovom formulári platného v čase vyplnenia objednávky /uzatvorenia dohody/ o zverejnení reklamy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke kamenarstvo.sk . Ceny sú uvádzané s DPH. Objednávateľ uhrádza cenu reklamy na základe Prevádzkovateľom vystavených a Objednávateľovi doručených predfaktúr, na ktorých sa uvádza cena za zverejnenie reklamy a všetky potrebné údaje k úhrade na bankový účet Prevádzkovateľa, ktorý je uvedený na predfaktúre, najneskôr v deň jej splatnosti. Predfaktúra je považovaná za uhradenú až v čase pripísania finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ na základe úhrady predfaktúry vyhotoví vyúčtovaciu faktúru /daňový doklad/ najneskôr do pätnástich dní po spustení reklamy, pričom konečná suma vyúčtovacej faktúry sa zhoduje so sumou vyhotovenej a uhradenej predfaktúry. Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.
 3. Počas trvania záväzku, nie je možné predplatené služby vypovedať.
 4. Doručovanie písomností:
  • Pri doručovaní prostredníctvom e-mailu sa písomnosti považujú za doručené v deň ich odoslania, ak nie je preukázaný neskorší termín doručenia.
  • Pri doručovaní písomností poštou sa písomnosti považujú za doručené tretí pracovný deň po ich odoslaní.

IV.

Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje poskytuje výlučne Objednávateľ Prevádzkovateľovi pri registrácii, alebo pri aktualizácii svojich údajov na portáli kamenarstvo.sk a súhlasí s ich zverejnením na portáli.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Objednávateľa:
- pri bezplatnej registrácii – len po dobu registrácie
- pri platených službách portálu - po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku vyhotovenia dokladov /Zákon o účtovníctve č.431/2002, § 35 v znení neskorších predpisov/.

Prenos osobných údajov nie je vykonávaný, a osobné údaje sú poskytované tretej osobe len za účelom daňových záležitostí /Zákon č.18/2018 Z.Z. § 30/

V.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy/objednávky služieb uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť a doplniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sú záväzné aktuálne obchodné podmienky. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na portáli kamenarstvo.sk.
 3. Registráciou na portáli kamenarstvo.sk Objednávateľ zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami  Prevádzkovateľa.